DMCA

Chính sách của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA)

WhatsappDL.com ('WhatsappDL') là Nhà cung cấp Dịch vụ Trực tuyến theo Tiêu đề II của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số, 17 USC Phần 512 ('DMCA'). Chúng tôi cung cấp cho chủ sở hữu bản quyền hợp pháp khả năng tự xuất bản trên internet bằng cách tải lên, lưu trữ và hiển thị các phương tiện khác nhau bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng việc vi phạm bản quyền và sẽ bảo vệ mạnh mẽ quyền của chủ sở hữu bản quyền hợp pháp. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của nội dung xuất hiện trên trang web WhatsappDL.com ('Trang web') và bạn không cho phép sử dụng nội dung đó, bạn phải thông báo cho "WhatsappDL" bằng văn bản để chúng tôi xác định nội dung bị cáo buộc vi phạm và thực hiện hành động.

I. ĐẠI LÝ ĐƯỢC THIẾT KẾ

Đại lý được chỉ định “WhatsappDL” để nhận thông báo về hành vi vi phạm bị cáo buộc theo DMCA là: Người nhận: Đại lý bản quyền Liên hệ với chúng tôi Khi nhận được thông báo thích hợp về vi phạm được yêu cầu, “WhatsappDL” sẽ tuân theo các quy trình được nêu ở đây và trong DMCA.

II. THỦ TỤC THÔNG BÁO KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn: Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Việc xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang web trực tuyến được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó. Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty xác định tài liệu đó. Thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và nếu có, địa chỉ thư điện tử mà tại đó có thể liên hệ với bên khiếu nại. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm. Việc không bao gồm tất cả các thông tin trên có thể dẫn đến việc xử lý hoặc thông báo DCMA bị chậm trễ. Cũng xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, 17 USC 512 (f), bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm. Việc không bao gồm tất cả các thông tin trên có thể dẫn đến việc xử lý hoặc thông báo DCMA bị chậm trễ. Cũng xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, 17 USC 512 (f), bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm. Việc không bao gồm tất cả các thông tin trên có thể dẫn đến việc xử lý hoặc thông báo DCMA bị chậm trễ. Cũng xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, 17 USC 512 (f), bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm. Việc không bao gồm tất cả các thông tin trên có thể dẫn đến việc xử lý hoặc thông báo DCMA bị chậm trễ. Cũng xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, 17 USC 512 (f), bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm. Việc không bao gồm tất cả các thông tin trên có thể dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình xử lý hoặc thông báo DCMA. Cũng xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, 17 USC 512 (f), bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

III. WhatsappDL  ỨNG PHÓ

“WhatsappDL” sẽ tuân theo các quy trình được cung cấp trong DCMA, quy định thông báo và thủ tục gỡ xuống, tùy thuộc vào quyền của người dùng để gửi thông báo phản đối khiếu nại việc sử dụng hợp pháp các tác phẩm bị vô hiệu hóa. Dự kiến ​​rằng tất cả người dùng của bất kỳ phần nào của Trang web sẽ tuân thủ luật bản quyền hiện hành. Tuy nhiên, nếu “WhatsappDL” nhận được thông báo thích hợp về vi phạm bản quyền đã được xác nhận, nó sẽ nhanh chóng phản hồi bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm, miễn là tất cả các khiếu nại đó đã được điều tra và được xác định là hợp lệ bởi “WhatsappDL” theo quyết định riêng và tuyệt đối của Lucky Patchers. “WhatsappDL” sẽ tuân thủ các quy định thích hợp của DMCA trong trường hợp nhận được thông báo phản đối.

IV. LẶP LẠI LẶP LẠI

Trong các trường hợp thích hợp, “WhatsappDL” có thể, theo quyết định của mình, chấm dứt ủy quyền cho những người dùng hệ thống hoặc mạng của mình là những người tái vi phạm.

V. SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

Chính sách “WhatsappDL” nhằm điều chỉnh và không can thiệp vào các biện pháp kỹ thuật tiêu chuẩn mà nó xác định là hợp lý trong mọi trường hợp, tức là các biện pháp kỹ thuật được chủ sở hữu bản quyền sử dụng để xác định hoặc bảo vệ các tác phẩm có bản quyền.